top of page

Eind 2018 verscheen er een bericht in De Gelderlander dat de Rijnstrangen in beeld waren als mogelijk retentiegebied bij hoog water in de Rijn. Dit bericht heeft tot veel onrust geleid onder de bewoners van het Gelders Eiland. Om de onrust te adresseren, vond er op 12 december 2018 een informatieavond plaats, georganiseerd door de gemeente Zevenaar. Er waren veel vragen van bewoners die op dat moment niet of maar gedeeltelijk beantwoord konden worden. 

Op woensdag 3 april jl heeft een afvaardiging van de gezamenlijke dorpsraden overleg gevoerd met de gemeente Zevenaar over de vele onbeantwoorde zorgen en vragen. Zo zijn er zorgen voor de korte termijn, zoals de wijze van besluitvorming en hoe bewoners worden betrokken, en wat de waterhoogten zijn waar mee gerekend wordt. Na besluitvorming gaan andere vragen spelen zoals de gevolgen van dijkaanleg, behoud historische bebouwing, evacuatieroutes, planschade etc. HIER vindt u de lijst met de vragen die door bewoners en dorpsraden zijn gesteld tijdens de informatieavond op 12 december. 

 

Inmiddels is de besluitvorming vertraagd met een half jaar tot een jaar. De minister van Infrastructuur & Waterveiligheid heeft het Deltaprogramma, waar deze plannen onderdeel van zijn, gevraagd eerst het proces en de governance (de manier waarop je met elkaar omgaat) opnieuw vorm te geven. Pas als daar een besluit over genomen is, naar verwachting eind 2019, begin 2020, start het overlegproces weer. 

 

Op vrijdag 27 september jl bracht een delegatie van de Deltacommissie een bezoek aan dit gebied. De voorzitters van de dorpsraad Herwen en het bewonersplatform Lobith/Tolkamer gingen op de Polderdijk met hen in gesprek over de ervaringen met het proces tot nu toe.
De vragen van bewoners die eerder door de werkgroep Retentiegebied Rijnstrangen (dorpsraden en bewoners Gelders Eiland) zijn opgehaald, konden tijdens deze ontmoeting goed voor het voetlicht worden gebracht. Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat het hele traject rond mogelijke aanwijzing en inrichting van het Rijnstrangengebied als pilotproject voor bewonersparticipatie zal worden opgepakt. Op die manier is geborgd dat de bewoners van het Gelders Eiland vanaf nu beter betrokken zullen worden bij de planvorming en besluitvorming.

Retentiegebied Rijnstrangen

Foto-s-Laurens-Tijink.jpg_v=Nf03aYRc2aRE

Deltaprogramma

De  vraag of het Rijnstrangengebied al dan niet moet worden aangewezen als retentiegebied, maakt onderdeel uit van een groot, landelijk programma: het zogenaamde Deltaprogramma.

 

De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Ook wil de overheid ons land zo inrichten dat het klimaatbestendig en waterrobuust wordt. Daar maken zij plannen voor in het Deltaprogramma, met verschillende overheden en andere organisaties . De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris. Op de foto hieronder ziet u deltacommissaris Peter Glas op de Polderdijk in gesprek met vertegenwoordigers van dorpsraad Herwen Actief en dorpsraad Lobith/Tolkamer (beiden op de rug gezien).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nog geenszins zeker of het Rijnstrangengebied zal worden aangewezen als retentiegebied. Het levert de grootste wateropvang op en heeft het meeste effect stroomafwaarts, maar het is ook het meest kostbare plan, er worden veel meer bewoners en bedrijven mee getroffen dan andere mogelijke locaties en de medewerking van Duitsland is nog allesbehalve zeker. 

De gemeente Zevenaar begrijpt de behoefte aan retentiegebieden maar is geenszins voorstander van het aanwijzen van de Rijnstrangen als retentiegebied. De ontwikkeling van het gebied gaat immers op slot en het risico bestaat dat het historisch karakter van het landschap en de dorpen verloren gaat. 

20190927_145839 (1).jpg
20190927_145820.jpg
bottom of page